Fusible à lame Midi

Fusible à lame Midi
N° d'articleAmpérage (A)Tension (V)FR: SicherungstypStock
Fusible Midi 100 Ampère MIDI 100100à 32 VFusible à lame Midi
Fusible Midi 60 Ampère MIDI 6060à 32 VFusible à lame Midi
Fusible Midi 70 Ampère MIDI 7070à 32 VFusible à lame Midi
Fusible Midi 40 Ampère MIDI 4040à 32 VFusible à lame Midi
Fusible Midi 50 Ampère MIDI 5050à 32 VFusible à lame Midi
Fusible Midi 80 Ampère MIDI 8080à 32 VFusible à lame Midi